Bhakta Sammelan, Ramakrishna Mission

Bhakta Sammelan, Ramakrishna Mission

Talks delivered at the Bhakta Sammelan held at the Vivekananda Auditorium, Ramakrishna Mission, Delhi on 15 Feb 2015 are presented here.